Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατασκευής κομπολογιού – Μουσείο Αρόλιθου